بنام خدا

 

آزمودم عقل دورانديش را                    بعد از اين ديوانه سازم خويش را

 

                                                                               .

 

/ 7 نظر / 8 بازدید
شوپه

«آقای دکتر» ش يادت رفت!

سوده

به عقل کی متصور شود فنون جنون/ که عقل عین جنونست والجنون فنون. ز عقل بگذر و مجنون زلف لیلی شو / که کل عقل عقیله‌ست و عقل کل جنون. بنور مهر بیارا درون منظر دل / که کس برون نبرد ره مگر بنور درون. جنون نتیجه‌ی عشقست و عقل عین خیال / ولی خیال نماید بعین عقل جنون . بعقل کاشف اسرار عشق نتوان شد / که عقل را بجز از عشق نیست راهنمون

پير

عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوشست عاقلان ديوانه گردند از پی زنجير ما

پير

ای شیخ از سر صدق گفتی يا آنکه به خنده گفت که حافظ غلام طبع تو ام نگر که تا به چه حدم همی کند تحميق!؟

ميرزامويز

ميرزا بين که چه شايسته انعام افتاد!!!!!

ميرزا

راستی یا شيخ ! آن پاچه که نبشتی را می خارانند نه آنکه بخورند. و آن پير پاچه خار بود نه پاچه خور و پاچه خوار و الخ....

پير

ای شيخ مکن تو سوسک مارا با پششه خويش کن مدارا!