شاهنامه

بنام خدا

نهان گشت کردار فرزانگان

                            پراگنده شد کام دیوانگان

هنر خوار شد جادویی ارجمند

                            نهان راستی آشکارا گزند

شده بر بدی دست دیوان دراز

                    به نیکی نرفتی سخن جز به راز

                                                   فردوسی

.

/ 0 نظر / 7 بازدید