ای ابر گه گاهی بگو آن چشمه ی خورشید را

 

در قعر دریا خشک شد از تشنگی نیلوفرت

 

لینک
سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤ - محمد رشیدی