اينش سزا نبود دل حق گزار من

کز غمگسار خود سخن ناسزا شنيد

 

لینک
سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤ - محمد رشیدی