بیداد رفت لاله در خاک خفته را...   

 

عقاب جور گشودست بال در همه شهر

                             کمان گوشه نشینی و تیر آهی نیست

لینک
چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۸ - محمد رشیدی