قصه کوتاه   


مارا به رندی افسانه کردند

                   پیران جاهل،

                             شیخان گمراه

لینک
چهارشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸۸ - محمد رشیدی