دیده و دل   

 

زدست دیده و دل هر دو فریاد        که هر چه دیده بینه دل کنه یاد

                                                                           بابا طاهر

دهلیز دیده است دل، آنچه بدل رسید

                                     در دیده اندر آید، صورت شود یقین

                                                                          مولانا

شما کدام را قبول دارید؟

من با دومی موافق ترم.

 

لینک
چهارشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - محمد رشیدی