مولانا   

 

 

در طره هاش نسخه ی ایاک نعبد است

در چشمهاش غمزه ی ایاک نستعین

لینک
چهارشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٧ - محمد رشیدی