مردمی   


ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم بسر نبرند

                                   

                             سگی بگذار ما هم مردمانیم

لینک
یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦ - محمد رشیدی