تا مژه بستیم قیامت رسید

مرگ چه خواب سبکی بوده است

«طالب آملی»

لینک
سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦ - محمد رشیدی