هدف زندگی   

اگر هدف زندگی و اخلاق خوشبختی بود گاوها موجودات خوشبختی هستند که علوفه تازه می خورند و دم خود را از خوشحالی تکان می دهند

                                                                  دموکریتوس

        محدثه

لینک
جمعه ٢ آذر ،۱۳۸٦ - محمد رشیدی