بنام خدا

 

رازی که نهان خواهی با کس در میان منه و گر چه دوست مخلص باشد

که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشد، همچنین مسلسل.

 

خامشی به که ضمیر دلِ خویش

با کسی گفتن و گفتن که مگوی

ای سلیم آب ز سرچشمه ببند

که چو پر شد نتوان بستن جوی

 

                                          

                                    گلستان سعدی

لینک
دوشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٤ - محمد رشیدی