بیدل   

گران شد زندگی اما نمی افتد ز دوشِ من

.

لینک
دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - محمد رشیدی