سعدی   

بنام خدا

سعدیا با یار عشق آسان بوَد

عشق باز اکنون که یار از دست رفت

هرکس توانست معنی این بیت را بنویسد یک جلد غزلیات سعدی ( نفیس ) از من هدیه خواهد گرفت.

                                                                                                              محمد

لینک
دوشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٦ - محمد رشیدی