اسرار   

قلُوبُ الاَحرارِ قبُورُ الاَسرارِ*

گورخانه ی راز تو چون دل شود

                                   آن مرادت زود تر حاصل شود

گفت پیغمبر** که هر که سِر نهفت

                                  زود گردد با مراد خویش جفت

دانه ها چون در زمین پنهان شود

                                     سِرّ آن سرسبزی بستان شود

                                                                (مثنوی معنوی)

* ضرب المثل عربی

** حدیثی از پیامبر (ص) : نیاز های خود را با پوشاندن آن ها برآورید که هر صاحب نعمتی مورد حسادت است.

 

 

 

لینک
چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی