بنام خدا

به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند

                                                  چنین عزیز نگینی به دست اهرمی

.

لینک
دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی