بنام خدا

ز دوری تو نمردم چه لافِ عشق زنم

                                                     که خاک بر سر من باد و مهربانی من

.

لینک
دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی