بنام خدا

 

هی برادر!

کاش تبریکی نمی فرستادی تا تیر طعنه ات نیز از جعبه ی امکان برون نمی آمد

 که اگر چه چون موی بود ولی بر چشم نشست.

                          هی برادر!

                                         کاش...

                                                                 محمد

.

لینک
چهارشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی