بنام خدا

ای جلوه ی دیدار تو چون عید مبارک

                                               مبارک

                                                        مبارک

                                                                     محمد

   

لینک
پنجشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی