بنام خدا

 

گل رفت و خار ماند!

        خوار ماند!

                      ... ماند!

 

 

لینک
یکشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٤ - محمد رشیدی