بنام خدا

 

زمين دل مرده سقف آسمان کوتاه

 

 

.

لینک
یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی