بنام خدا

 

آزمودم عقل دورانديش را                    بعد از اين ديوانه سازم خويش را

 

                                                                               .

 

لینک
چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی