بنام خدا

 

شکر ايزد که به اقبال کله گوشه ی گل

 

                                      نخوت باد دی و شو کت خار آخر شد

 

.

لینک
یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی