بنام خدا

 

  دل خسته ی من گرش همتی هست

                                           نخواهد ز سنگين دلان موميايی

 

 

 

لینک
پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی