بنام خدا

 

ما و تو خراب اعتقاديم

                           بت کار به کفر و دين ندارد

                                                     بيدل

 

لینک
یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی