بنام خدا

 

چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسيد...

                                            بی نشاط....

 

 

 

لینک
دوشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٤ - محمد رشیدی