مردمی   


ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم بسر نبرند

                                   

                             سگی بگذار ما هم مردمانیم

لینک
یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦ - محمد رشیدی

       

تا مژه بستیم قیامت رسید

مرگ چه خواب سبکی بوده است

«طالب آملی»

لینک
سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦ - محمد رشیدی