بنام خدا

 

هی برادر!

کاش تبریکی نمی فرستادی تا تیر طعنه ات نیز از جعبه ی امکان برون نمی آمد

 که اگر چه چون موی بود ولی بر چشم نشست.

                          هی برادر!

                                         کاش...

                                                                 محمد

.

لینک
چهارشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی

       

بنام خدا

ای جلوه ی دیدار تو چون عید مبارک

                                               مبارک

                                                        مبارک

                                                                     محمد

   

لینک
پنجشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی

       

 

بنام خدا

 

زمين دل مرده سقف آسمان کوتاه

 

 

.

لینک
یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥ - محمد رشیدی